• Bloemsierkunst, eindhoven, paars, bloemabonnement

Algemene Voorwaarden Bloemsierkunst De Klerk B.V. (“De Klerk”) gevestigd te Eindhoven (KVK-NR: 17110587)

Download onze algemene voorwaarden in PDF formaat

Algemene Voorwaarden Interieurbeplanting De Klerk B.V., gevestigd te Veldhoven (KvK-nummer: 68067135), en Bloemsierkunst De Klerk B.V.,

gevestigd te Veldhoven (KvK-nummer: 17110587), hierna gezamenlijk te noemen “De Klerk”

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van koop en verkoop van producten alsmede de uitvoering daarvan door De Klerk. De Klerk is aldus te verstaan als gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van De Klerk en haar directie.
Eventuele Algemene (inkoop) Voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Onder “producten” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de door De Klerk of door haar ingeschakelde derden te leveren goederen.
Onder “afnemer” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die met De Klerk een overeenkomst wenst te sluiten respectievelijk heeft gesloten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

Onder “afnemer consument” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de afnemer natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met De Klerk.

Een afnemer die eenmaal met toepassing van de Algemene Voorwaarden van De Klerk een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht bij eventueel daarna op enige wijze opgegeven orders (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te gaan, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
Afwijkende of aanvullende bepalingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden overeengekomen.
Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
Indien De Klerk niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Klerk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

Alle door of namens De Klerk mondeling of in dag- of weekbladen of online aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en/of zolang de voorraad strekt.
Alle door De Klerk uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.
De door De Klerk opgegeven prijzen aan een afnemer zijn exclusief btw en eventuele bezorgkosten of andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders staat aangegeven. Door De Klerk opgegeven prijzen aan een afnemer consument zijn inclusief btw, doch exclusief eventuele bezorgkosten of andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Ingeval van veranderde omstandigheden, waaronder prijsverhogingen, kan De Klerk gedurende de werkzaamheden de prijsopgave bijstellen ook indien de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. In het geval van een afnemer consument is deze gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de voormelde prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de afnemer consument alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de afnemer aanvaard, dan heeft De Klerk het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de afnemer voor akkoord getekende offerte door De Klerk is geaccepteerd respectievelijk bevestigd. Ingeval van een afnemer consument komt de overeenkomst tot stand, ingeval van online bestellingen, zodra de bestelling door De Klerk is ontvangen.
Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
De Klerk is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door De Klerk, binden slechts indien deze door De Klerk schriftelijk zijn bevestigd.
Tenzij in een overeenkomst anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan door De Klerk geleverde producten gesloten voor de bepaalde tijd van drie jaren. De onderhoudsovereenkomst dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden tegen het einde van de overeengekomen duur. Behoudens indien de onderhoudsovereenkomst tijdig wordt opgezegd, wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor perioden van telkens één jaar.

Artikel 3. Herroepingsrecht en kosten

Alle verse producten, waaronder bloemen en fruit, kunnen op grond van artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek niet geretourneerd worden omdat deze producten een beperkte levensduur hebben. Bij de aankoop van producten, niet zijnde versproducten, heeft de afnemer consument de mogelijkheid zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinding gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, conform artikel 6:230o lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, indien het een koop op afstand betreft (via internet, telefoon of op straat).
Tijdens de bedenktijd zal de afnemer consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Indien de afnemer consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan De Klerk retourneren.
Indien de afnemer consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van de retourzending voor rekening van de afnemer consument.
De Klerk zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retour gestuurde goederen het aankoopbedrag van deze goederen, exclusief verzendkosten, overboeken op het IBAN nummer van de afnemer consument.
Het herroepingsrecht van de afnemer consument is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- indien de producten door de afnemer consument tot stand zijn gebracht
   overeenkomstig specificaties van de afnemer consument;

-  indien de producten duidelijk persoonlijk van aard zijn;

-  indien de producten door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

-  indien de producten snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

De Klerk bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen. De Klerk heeft het recht zich bij de uitvoering van een overeenkomst door hulppersonen (werknemers van De Klerk daaronder niet begrepen) te laten bijstaan.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de opdrachtbevestiging of in de offerte vermeld is. De termijn waarbinnen de uitvoering van de overeenkomst dient te geschieden vangt aan op het moment waarop De Klerk over alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, producten, instructies en documenten beschikt en de afnemer overigens ook aan zijn verplichtingen heeft voldaan, voor zover van toepassing.
De bepaalde termijn waarbinnen uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, wordt door De Klerk naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de uitvoering van de overeenkomst geeft de afnemer niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten en leidt nimmer tot aansprakelijkheid van De Klerk voor directe of indirecte gevolgen van de te late uitvoering van de overeenkomst.
 De afnemer staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen, aanwijzingen en dergelijke.
 Indien De Klerk niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats uitvoering aan de overeenkomst kan geven, doordat de afnemer de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de afnemer in verzuim en heeft De Klerk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 De Klerk heeft alsdan recht op vergoeding van door hem reeds voor uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, evenals van de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die De Klerk met het oog op de uitvoering van de overeenkomst al is aangegaan, onverminderd het recht van De Klerk om voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit een met De Klerk gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, evenals in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de afnemer, is De Klerk gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan voor ten hoogste zes maanden op te schorten.
 Indien De Klerk op grond van het bepaalde in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is De Klerk op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding aan de afnemer van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 5. Levering

Onder “levertijd” wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de producten zullen worden geleverd. De overeengekomen levertijd gaat in zodra De Klerk de schriftelijke aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen, danwel met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt, en een eventueel overeengekomen aan- of vooruitbetaling heeft ontvangen.
Opgegeven leveringstijden zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opgegeven leveringstijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, doch overschrijding daarvan maakt De Klerk niet aansprakelijk. De overschrijding van de levertermijn door De Klerk geeft de afnemer niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
De Klerk is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren. Indien echter door omstandigheden, vallende buiten de directe invloedsfeer van De Klerk, onmogelijk is om de bestelde hoeveelheid te leveren, is De Klerk gerechtigd, na in kennisstelling van de afnemer, de hoeveelheid te verminderen, of de levering in fasen uit te voeren.
De levering geschiedt op het moment dat de producten feitelijk op de overeengekomen plaats aan de afnemer ter beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer consument over op het moment van levering en in alle overige gevallen op het moment van verzending door De Klerk.
Indien de afnemer de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de afnemer. De producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na verstrijking van een bepaalde bewaarperiode, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de afnemer te zijn geannuleerd.
De Klerk behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de afnemer vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de
afnemer, behoudt De Klerk zich de eigendom van de geleverde producten voor tot op het moment waarop de afnemer aan haar verplichtingen heeft voldaan.

   Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan De Klerk betreffende:

   a. de krachtens een overeenkomst geleverde of nog te leveren producten;

   b. krachtens een overeenkomst ten behoeve van de afnemer te verrichten
    werkzaamheden;

   c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst.

2. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de afnemer is overgegaan, is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te bevreemden onder welke titel dan ook.

3. De Klerk heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en zover de afnemer met de nakoming van enige verplichting jegens De Klerk in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van De Klerk in betalingsmoeilijkheden verkeert.

4. De afnemer verleent De Klerk nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om al die plaatsen te betreden of te laten betreden door De Klerk en  door De Klerk aan te wijzen derden indien De Klerk het geleverde wenst terug te nemen.

Artikel 7. Reclames

Eventuele gebreken of tekortkomingen behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na levering, dan wel voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk, dan wel telefonisch met binnen 72 uur een schriftelijke bevestiging daarvan, aan De Klerk te worden gemeld.
Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de afnemer verplicht tot betaling.
Geringe afwijkingen van de bestelde casu quo geleverde levende producten in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur en vorm (e.d.) kunnen geen grond opleveren voor klachten en kunnen voor de afnemer nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijk te annuleren of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
Indien de te leveren producten casu quo werkzaamheden niet voldoen aan de overeenkomst, zal De Klerk zich inspannen de goederen casu quo werkzaamheden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht ter keuze van De Klerk zorg te dragen voor herstel of vervanging.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van De Klerk daardoor gevallen, integraal voor rekening van de afnemer.

Artikel 8. Betaling/annulering

Betaling dient bij aflevering  te geschieden. In geval van interieurbeplanting en verhuur/lease dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden en in geval van bloemsierkunst binnen 14 dagen, alles op een door De Klerk aan te geven wijze.
De Klerk is gerechtigd een vooruitbetaling van de afnemer te verlangen, in welk geval dit aan de afnemer zal worden medegedeeld. Ingeval van een afnemer consument bedraagt deze vooruitbetaling ten hoogste de helft van de koopprijs.
Een beroep op verrekening door de afnemer is uitgesloten.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Bij niet-tijdige betaling is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is de afnemer of afnemer consument in dat geval verplicht alle door De Klerk na de vervaldatum gemaakte incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten volledig aan De Klerk te vergoeden. Deze kosten worden door De Klerk gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 500.

In afwijking van het vorenstaande worden ingeval van een afnemer consument, de incassokosten berekend op basis van de Wet Incasso Kosten.

De Klerk heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Onverminderd het in de wet bepaalde, worden facturen van De Klerk direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de afnemer op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. De Klerk is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij de afnemer verplicht is tot vergoeding van de door De Klerk geleden schade en gederfde winst.
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door afnemer, heeft De Klerk recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving, met dien verstande dat de afnemer in ieder geval gehouden is ter zake van annuleringskosten minimaal 10% van de hoofdsom aan De Klerk te voldoen.

Artikel 9. Verpakking en transport

Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.
Transport geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van een afnemer consument geschiedt het transport voor rekening en risico van De Klerk, behoudens indien de afnemer consument de keuze voor een vervoerder maakt en de keuze voor deze vervoerder niet door De Klerk wordt aangeboden.
Mits anders is overeengekomen, geschieden de leveringen vanaf € 250,00 franco huis.
Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10. Garantie

De door De Klerk te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Klerk kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na levering. Ten aanzien van de levering van bloemen en planten alsmede beplantingen geldt garantie gedurende drie maanden na levering, mits de afnemer de volgende minimumvoorwaarden stipt in acht neemt:

- Licht: bij 8 of meer uur per dag: minimaal 750 Lux;

- Temperatuur: tussen 15 en 30 graden Celsius, tochtvrij;

- Relatieve luchtvochtigheid: tenminste 50%;

- Water geven: volgens de door De Klerk vastgestelde gebruiksaanwijzing.

3. Aanspraak op garantie wordt slechts gehonoreerd indien de afnemer bewijst dat aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Klerk, de afnemer of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Klerk geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

    Onder de garantie zoals bedoeld in dit artikel valt niet de schade aan potten / plattenbakken, waaronder begrepen en niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet tijdig ompotten van planten door de afnemer.

4. De garantie van De Klerk gaat niet verder dan het, ter keuze van De Klerk, kosteloos herstellen van de gebreken casu quo vervangen van de geleverde producten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van De Klerk voor alle directe kosten en schade, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door gebreken in een geleverd product, danwel een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de order of overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, telkens tot een maximum van het bedrag waarvoor De Klerk zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
De Klerk is niet aansprakelijk voor:

schade aan goederen die ontstaat tijdens het vervoer, het laden en lossen en het verblijf in de ruimte van de afnemer;
vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen;
gevolg- casu quo bedrijfsschade uit ter zake tekortkomingen en/of gebreken;
schade aan producten die het gevolg is van een onjuiste en/of ondeugdelijke koeling, opslag, uitstraling, verzorging van deze producten;
indirecte schade en indirecte kosten, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van afnemer consument strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
brandschade ontstaan door bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, kerstverlichting, kerstukjes, kerstversiering of andere door De Klerk aan de afnemer geleverde zaken;
bij afnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door De Klerk ingeschakelde hulppersonen (werknemers van De Klerk daaronder niet begrepen), bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot hovenierswerkzaamheden, gladheidsbestrijding en plaatsing van mos(wanden), ook indien deze werkzaam zijn bij een met De Klerk verbonden organisatie;
de kwaliteit van door ingeschakelde hulppersonen geleverde producten, zoals, doch niet beperkt tot, verse producten waaronder fruit.

De afnemer is verplicht De Klerk te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesses, welke mochten zijn ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen door derden op De Klerk, ter zake van voorvallen, daden of nalatigheid waarvoor De Klerk niet aansprakelijk is.
 Iedere (persoonlijke) aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek van de bestuurder(s) en al degene(n) die voor De Klerk werkzaam zijn of waren voor schade veroorzaakt bij of door de uitvoering van de overeenkomst is geheel uitgesloten, uitgezonderd de aansprakelijkheid wegens opzet of bewuste roekeloosheid. Voor zover dit exoneratiebeding om wat voor reden dan ook geen werking zou hebben, kunnen de in de vorige volzin bedoelde personen zich jegens afnemer in ieder geval beroepen op alle uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid waarop De Klerk zich jegens afnemer kan beroepen.

Artikel 12. Overmacht

Onder “overmacht” wordt verstaan iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van De Klerk, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, oorlog, overheidsmaatregelen, of het niet nakomen van een verplichting door een derde  van wie De Klerk producten of diensten betrekt.
De Klerk kan in geval van overmacht, de overeenkomst opzeggen, dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
Overmacht kan geen grond voor ontbinding opleveren voor de afnemer, tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn.
Is naar het oordeel van De Klerk de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
De Klerk is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 13. Huur / Lease

De Klerk blijft te allen tijde eigenaar van de door De Klerk aan de afnemer ter beschikking gestelde zaken (hierna: het gehuurde).

De noodzakelijke kosten van transport, montage en demontage, evenals eventuele schade ten gevolge van demontage van het gehuurde, komen voor rekening van de afnemer.

Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met zijn bestemming. De afnemer is verplicht het gehuurde te behandelen volgens de door De Klerk gegeven instructies. Het gehuurde mag niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst, dient zoveel mogelijk te worden beschermd tegen zonlicht en de temperatuur in de desbetreffende ruimte dient tussen de 15 en 30 graden Celsius te zijn, tochtvrij. Voormelde minimumvoorwaarden dient de afnemer ten aanzien van het gehuurde in acht te nemen, behoudens in de gevallen waarin het gehuurde kunstplanten betreft.
De Klerk behoudt zich het recht voor een waarborgsom voor het gehuurde aan de afnemer te vragen. Over deze waarborgsom wordt door De Klerk geen rente vergoed.
De afnemer verklaart door acceptatie van het gehuurde dit in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te zullen houden en aldus na afloop van de huur-/leaseperiode weer op te zullen leveren.
Gedurende de huur / leaseperiode is de afnemer verantwoordelijk voor het gehuurde en is tevens hoofdelijk aansprakelijk  voor eventuele schade aan het gehuurde. De afnemer is verplicht De Klerk onmiddellijk op de hoogte te stellen bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van het gehuurde.
De Klerk behoudt zich het recht voor het gehuurde te allen tijde te controleren of te doen controleren. De afnemer verplicht zich hieraan steeds zijn medewerking te zullen verlenen en het gehuurde niet te vervoeren naar een andere locatie zonder uitdrukkelijke toestemming.
Het is de afnemer niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik af te staan.
Een tussentijdse beëindiging van de huur- / leaseovereenkomst is niet mogelijk, tenzij de afnemer bereid is de resterende overeengekomen huur- / leasetermijn af te kopen.
De huur- / leaseovereenkomst dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden tegen het einde van de overeengekomen huur- / leasetermijn. Behoudens in geval van een correcte opzegging, wordt de huur- / leaseovereenkomst stilzwijgend verlengd voor perioden van telkens één jaar.

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt De Klerk zich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die De Klerk ingevolge het recht toekomen. De Klerk heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

2. Alle door De Klerk eventueel verstrekte ontwerpen, foto’s, maquettes, modellen, tekeningen, etc. zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Klerk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Publicatie van door De Klerk vervaardigde producten zal uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Klerk.

Artikel 15. Vervalbeding en verjaringstermijn

Iedere aanspraak jegens De Klerk vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren van de afnemer consument die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het product niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de afnemer consument De Klerk van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld

Artikel 16. Bescherming persoonsgegevens

De Klerk kan in het kader van haar leveringen of werkzaamheden of in het kader van het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over afnemer en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor afnemer (laten) verwerken door De Klerk. De Klerk zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van De Klerk bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Klerk gaat zorgvuldig om met de door afnemer verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor De Klerk, en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van haar leveringen of werkzaamheden en/of de gevallen waarin De Klerk hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
Ingeval van een datalek zal afnemer, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan De Klerk zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG. Onder een datalek wordt verstaan een inbreuk op de beveiliging bij De Klerk die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart De Klerk voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door De Klerk van de AVG.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht

Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
De Klerk en de afnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Op alle overeenkomsten tussen De Klerk en de afnemer is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.

Artikel 18. Slotbepalingen

Eventueel overeengekomen aanvullende voorwaarden, regelende bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden door De Klerk en/of de gebruiksaanwijzingen voor de afnemer, worden als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden gevoegd.
De Klerk is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De Klerk zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de afnemer ter hand stellen.

September 2018

Vrijblijvend meer informatie?

Wilt u meer weten of bent u geïnteresseerd? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Onze suggesties
Gemengde eustoma
Gemengde eustoma
Vanaf
€ 27,95
Beklonken
Beklonken
Vanaf
€ 49,95